Hurá! Pedagogický diář 2024/25 je na světě! Termín pro křest stále hledáme, ale objednávky již odesíláme v rámci několika dní 😊 Letos vychází i ve slovenštině – červenec 2024.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Všeobecné obchodní podmínky 

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Název e-shopu: Pedagogický diář
  Provozovatel: Markéta Mrázová
  Bydliště: Zářečská 643, 341 01 Horažďovice
  IČ: 00787256
  DIČ: 9151012035
  Zapsaná: v živnostenském rejstříku
  Telefon: +420 723 099 743
  Email: marketa@pedagogickydiar.com
  Kontaktní adresa: Zářečská 643, 341 01 Horažďovice
  Web: www.pedagogickydiar.com
  E-shop: https://shop.pedagogickydiar.com
  (dále jen „Prodávající“) 
  1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.pedagogickydiar.com (dále jen „Internetový obchod“).
  2. Ustanovení Obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

    

  II. Informace o zboží a cenách

  1. Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
  2. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH), poplatků a nákladů na doručení zboží. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

    1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující sám.
    2. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
    3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
    4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil, a potvrzení Souhlasu se zpracováním osobních údajů.
    5. Pedagogický diář na nový školní rok je možné zakoupit v předprodeji za zvýhodněných cenových podmínek. V případě koupě v předprodeji Kupující obdrží daňový doklad, jako potvrzení o zaplacení objednaného produkt. Kupující je dále průběžně elektronicky informován o vývoji produktu a datu vydání. Datum vydání se může změnit. V případě zdržení či dalších komplikací je Kupující o tomto vývoji informován. Dodací doba je závislá na doručovacích kapacitách Kupujícím zvoleného dodavatele. Obdobně tento proces odpovídá dotisku aktuálního vydání Pedagogického diáře. 
    6. V průběhu předprodeje se zvýhodněná cena proměňuje, dle harmonogramu zveřejněném na webových stránkách www.pedagogickydiar.com. Objednávky v této fázi musí být uhrazeny do data, do kterého je předprodejní cena platná. Neuhrazené objednávky pro své splatnosti jsou stornovány. Kupující nemá nárok na uplatnění kupní ceny po uplynutí data splatnosti.
    7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.
    8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
    9. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku do 24 hodin od jejího odeslání. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail Prodávajícího uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
    10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v Internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

   IV. Platební podmínky a dodání zboží

     1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

      A. převodem na bankovní účet 
     • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 260595701/3030 vedený u AirBank v CZK;
     • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 1756288045/3030 vedený u AirBank v EUR;

      

                      B. platební kartou online

      • platební kartou skrze elektronickou platební bránu provozovanou provozovatelem elektronického obchodu Shoptet, a.s.
     1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
     2. V případě zasílání do zahraničí je Kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním zboží (poštovné) dle aktuálního ceníku vybraného doručovatele: Zásilkovny (https://zasilkovna.cz).
     3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li kupní cena Kupujícím uhrazena do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, bude objednávka Prodávajícím stornována.Rezervace objednávaných produktů dále není nárokována. 
     4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
     5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
     6. Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce. Prodávající předává objednané zboží vybrané doručovatelské společnosti v nejkratší možné době, obvykla v rámci 48 hodin od přijetí platby, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Doručovací doba je závislá na podmínkách doručovatele (Česká pošta,  Zásilkovna) a aktuální světové situaci.
     7. V případě zakoupení elektronického produktu je zboží dodáno okamžitě, nejpozději do 24 hodin,  po uhrazení kupní ceny na zadanou e-mailovou adresu (“online”)  v podobě přílohy či odkazu, na kterém je možno stáhnout či otevřít.  
     8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
     9. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
     10. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
     11. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Daňový doklad kupující obdrží elektronicky, na zadanou e-mailovou adresu. 
     12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
     13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

     V. Odstoupení od smlouvy

      1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
      2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
      3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, dodávce novin, periodik nebo časopisů, dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
      4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
      5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
      6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu (ne na dobírku). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
      7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vynaložené peněžní prostředky stejným způsobem, kterým peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující písemně souhlasí a pokud tímto nevzniknou další náklady.
      8. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
      9. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
      10. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu kompletní, nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
      11. Zboží musí mít zasláno na adresu: Pedagogický diář, Sklad pro eshop, Třída národní Svobody 20/16, 397 01 Písek, Česká republika. 
      12. V případě elektronického produktu odstoupení od kupní smlouvy není možné. 
      13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
      14. Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uvedených informacích o zboží nebo ceně.

     VI. Práva z vadného plnění

       1. Prodávající zodpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
       2. Povinnosti z vadného plnění má Prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
       3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.
       4. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
        výměnu za nové zboží,
        -  opravu zboží; 
        -  přiměřenou slevu z kupní ceny,
         -  odstoupení od smlouvy. 

       5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
        - pokud má zboží podstatnou vadu,
        - pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
        - při větším počtu vad zboží.

       6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
       7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
       8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
       9. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
       10. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží Prodávajícímu současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
       11. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
       12. Pro uplatnění reklamace může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.
       13. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
       14. Pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Kupujícího vyhovět.
       15. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
       16. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
       17. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
       18. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.
       19. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
       20. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
       21. Volbu způsobu reklamace má Kupující.
       22. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
       23. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
       24. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

        

       VII. Doručování

       1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
       2. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

       VIII. Ochrana osobních údajů

       1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je Prodávající.
       2. Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu nebo e-mailu) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
       3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

      IX. Řešení sporů

        1. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.
        2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz.
        3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
        4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
        5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce.

         formulář pro uplatnění reklamace

        6. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
        7. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
        8. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
        9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
        10. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
        11. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
        12. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a pro uplatnění reklamace.
        13. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

         

        Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2023

         

         

        Přílohy Obchodních podmínek:

        1. formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
        2. formulář pro uplatnění reklamace